Alapszabály

(a legutolsó, 2007.12.14-i verzió)

 

A Magyar Ipari Ökológiai Társaság közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A társadalmi szervezet

a) neve: Magyar Ipari Ökológiai Társaság

b) neve angolul: Hungarian Society of Industrial Ecology

c) hivatalos rövidítése: MIPOET

1.2. A MIPOET

a) székhelye: 1221 Budapest, Honfoglalás út 24.

b) levelezési címe: 1221 Budapest, Honfoglalás út 24.

c) működési területe: Magyar Köztársaság

d) alapítási ideje: 2006. december 11.

1.3. A MIPOET független szakmai közösség, közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, nekik támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem kap.

2. A MIPOET CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

2.1. A MIPOET célja:

a) Ipari ökológia

Az ipari ökológia szándéka megértetni, hogy az ipari rendszerek hogyan működnek, hogyan tartják kézben őket, milyen kölcsönhatásaik vannak a bioszférával; majd az ökoszisztémákra vonatkozó tudásunk alapján meghatározni az ipari rendszerek átalakításának célszerű módját a természetes ökoszisztémák működéséhez való jobb illeszkedésük, a fenntartható fejlődés és fogyasztás érdekében.

Ez a terület felöleli a kutatás és a gyakorlat olyan összefüggő területeit, mint:

       anyag- és energiaáramok vizsgálata,

-        anyagmentesítés és szénmentesítés,

-        a környezeti célú technológiai változtatások,

-        életciklus-tervezés és -elemzés,

-        tervezés a környezetért,

-        kiterjesztett termékfelelősség,

-        öko-ipari parkok, ipari szimbiózis,

-        öko-hatékonyság vizsgálatok.

b) A Magyar Ipari Ökológiai Társaság támogatja az innovatív megoldások kialakítását összetett környezeti feladatok megoldására, a szakemberek: a tudósok, döntéshozók, menedzserek és mérnökök közötti kommunikáció és együttműködés segítésével.

A Magyar Ipari Ökológiai Társaság küldetése az ipari ökológia alkalmazásának előmozdítása a kutatás, oktatás, szakmapolitika és jogalkotás, a területfejlesztés, az önkormányzati és az ipari gyakorlat terén.

2.2. A MIPOET célját az alábbiakon keresztül kívánja megvalósítani:

a) a fenntartható fejlődést és fogyasztást szolgáló kutatás-fejlesztéssel, tervezéssel, innovációval és oktatással foglalkozó személyek és szervezetek szakmai-érdekképviseleti fórumává váljék;

b) elősegítse a magyar szakemberek részvételét a nemzetközi fórumok tevékenységében és az ismeretek hazai terjesztésében;

c) elősegítse a hazai szakmai körök részvételét a két- és többoldalú nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs projektekben;

d) hozzájáruljon a szak- és felsőfokú képzés fejlesztéséhez;

e) tájékoztasson a legújabb kutatás-fejlesztési eredményekről és innovatív alkalmazásokról.

2.3. A MIPOET tevékenysége a honlapja révén, továbbá az általa, illetve a részvételével megszervezett rendezvényeken ismerhető meg.

3. A MIPOET TAGJAI

3.1. A Társaság a következő tagsági formákat biztosítja: rendes tag, diák tag, társult tag, tiszteletbeli tag, tiszteletbeli elnök. A rendes és diák tagok kötelesek tagdíjat fizetni, amelynek mértékét a közgyűlés határozza meg.

3.2. A MIPOET rendes tagja lehet (külföldi és belföldi) természetes személy aki elfogadja az alapszabályt, két korábbi természetes tag támogatásával felvételét kéri, és az éves tagdíjat megfizeti. A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá magyarországi letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

3.3. A MIPOET rendes tagja lehet - politikai párt kivételével - az olyan kül- vagy belföldi gazdasági vagy társadalmi szervezet is, amely elfogadja az alapszabályt és az éves tagdíjat megfizeti. A társadalmi szervezet alapszabálya nem mondhat ellent a MIPOET alapszabályának, ezért a tagfelvételi kérelmét a MIPOET elnökségének jóvá kell hagynia. A gazdasági és a társadalmi szervezetet bejegyzett képviselője vagy az általa megbízott természetes személy képviseli a MIPOET-ban.

A MIPOET társult tagja lehet - politikai párt kivételével - az olyan kül- vagy belföldi gazdasági vagy társadalmi szervezet is, amely elfogadja az alapszabályt, és saját tevékenységének céljai révén képes a MIPOET tevékenységét támogatni. Társult tag tagdíjat nem fizet, tagfelvételi kérelmét a MIPOET elnökségének jóvá kell hagynia. A társult tagot az általa megbízott természetes személy képviseli a MIPOET-ban, a társult tag tanácskozási, javaslattételi joggal rendelkezik.

3.4. A MIPOET tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki a MIPOET érdekében tevékenykedik, és akit ezért az elnökség javaslatára a közgyűlés tiszteletbeli tagnak megválaszt.

3.5. A MIPOET tagság megszűnése

a) a tagság megszűnik, ha a tag kilépését a MIPOET-ből írásban a Társaság elnökének bejelenti;

b) a MIPOET törli tagjainak sorából azt a tagot, aki, ill. amely tagdíját a tárgyév március 31-éig nem fizeti be; illetőleg a tagsági díjjal előzetes írásbeli felszólítás ellenére három hónapnál tovább hátralékban van.

Az elnökség törölheti a tagok sorából azt, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg

c) a MIPOET elnöksége indokolt esetben vizsgálhatja és határozattal kizárhatja azokat a tagokat, akik a Társaság céljainak megvalósítását jelentősen veszélyeztetik, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsítanak. A vizsgálat alá vont személyt írásban kell értesíteni az őt érintő eljárásról és biztosítani kell, hogy védekezését előterjeszthesse. A kizáráshoz az összes elnökségi tag legalább kétharmadának egyetértő szavazatára van szükség;

d.) Az elnökség tagsági viszonyt megszüntető határozata ellen az érintett annak átvételét követő 15 napon belül az elnökhelyettesen keresztül a Társaság közgyűléséhez címzett, írásos fellebbezést nyújthat be.

e) a tagság megszűnik a természetes személy halálával;

f) a MIPOET jogutód nélküli megszűnésekor, valamint a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnése által.

g.) A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

h.) A tagság bármely okból történő megszűnése után, a tag a Társasággal szembeni anyagi követelést nem támaszthat.

4. A MIPOET TAGJANAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A MIPOET rendes tagjainak jogai:

a) a MIPOET szakmai közösségeiben, állandó és ad-hoc bizottságaiban tevékenykedhetnek,

b) részt vehetnek a MIPOET rendezvényein,

c) javaslatokat, indítványokat tehetnek,

d) válaszhatóság és választhatósági jog gyakorlása, amely nemcsak a vezető, hanem a szervezet egyéb testületeibe történő válaszhatóságra is vonatkozik.

e) szavazati joguk van a MIPOET közgyűlésén,

f) tanácskozási joggal részt vehetnek a MIPOET összes testületének ülésén,

g) elnökségi felhatalmazással a MIPOET képviseletében részt vehetnek bel- és külföldi rendezvényeken, tárgyalásokon.

4.2. A MIPOET rendes tagjainak kötelezettségei:

a) az alapszabály, az ügyrend és más közgyűlési határozatok betartása,

b) a MIPOET tevékenységi körében önként vállalt feladatok teljesítése,

c) a tagdíj befizetése minden év március 31-éig.

4.3. A MIPOET tiszteletbeli tagjait és tiszteletbeli elnökeit a rendes tagok jogai illetik meg és kötelezettségei terhelik azzal az eltéréssel, hogy nekik nem kell tagdíjat fizetniük.

A tiszteletbeli tag tanácskozási, javaslattételi joggal rendelkezik. Nem köteles tagdíjat fizetni, de köteles az alapszabály rendelkezéseit megtartani, és a szervezet jó hírnevét növelni, illetve a MIPOET érdekében tevékenykedni.

5. A MIPOET SZERVEZETE

5.1. A MIPOET vezető és felügyelő szervei:

a) közgyűlés: legfelsőbb döntéshozó szerv , amelyet a tagok összessége alkot.

b) elnökség: ügyintéző és képviseleti szerv.

6. A KÖZGYŰLÉS

6.1. A közgyűlés a legfelsőbb döntéshozó szerv, amelyet a tagok összessége alkot. Ülését a MIPOET elnöke hívja össze.

6.2. A közgyűlésnek legalább évente egyszer ülést kell tartania. Az ülés nyilvános. A közgyűlésen zárt ülés csak személyiségi jog védelme, vagy adatvédelem esetén rendelhető el.

6.3. Az ülés napirendi pontjait a MIPOET elnökének javaslatára a MIPOET elnöksége hagyja jóvá. Az ülésre szóló meghívót, amely többek között tartalmazza az ülés helyét, időpontját és napirendjét, legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt közzé kell tenni a levelezési listára kiküldött levélben, valamint a MIPOET honlapján.

6.4. Rendkívüli ülést kell összehívni 30 napon belül, ha

a) a MIPOET elnöksége szükségesnek tartja,

b) a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,

c) a bíróság elrendeli,

d) az ügyészség írásban indítványozza.

6.5. A közgyűlés ülése határozatképes, ha a szavazati jogú tagoknak több mint a 2/3 része jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott ülés nem határozatképes - amennyiben ennek lehetőségére az írásbeli meghívó a figyelmet felhívja -, az eredetileg meghatározott napirendi pontok tekintetében az eredeti időpontot követő 15 napon belül azonos napirenddel megismételt közgyűlést kell összehívni. A második közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, és érvényes határozat hozható.

6.6. A közgyűlés határozatait 2/3-os szótöbbséggel hozza meg. A szavazás a személyi ügyek kivételével, amelyekről mindig titkosan kell szavazni, a résztvevők döntésétől függően lehet nyílt vagy titkos. A titkos szavazást a közgyűlésülésen részt vevő bármely tag indítványozhatja.

6.7. A közgyűlés hatásköre:

a) az alapszabály elfogadása, illetve módosítása,

b) az elnökség beszámolója, illetve előterjesztése alapján az adott időszakban végzett munka megvitatása és jóváhagyása, továbbá döntés az éves pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásáról,

c) az elnökség előterjesztése alapján a következő évi munka- és pénzügyi terv megvitatása és elfogadása, valamint a tagdíj mértékének jóváhagyása,

d) a MIPOET tiszteletbeli tagjainak és tiszteletbeli elnökeinek megválasztása.

6.8. A MIPOET vezető szervei és tisztségviselői megválasztásának módja:

a) Az elnököt és az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg titkos szavazással a MIPOET tagjai (gazdasági és társadalmi szervezet esetében a szervezetet képviselő természetes személyek) közül a jelölőlisták alapján.

b) A jelölőlistát az elnök előterjesztése alapján az elnökség állítja össze, és a közgyűlés rendes tagjai módosíthatják. A jelölőlistát a közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

6.9. A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés által felkért két személynek hitelesítenie kell. A közgyűlés döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntések tartalmát, hatályát, a döntéshozatal időpontját, a döntést támogatók és ellenzők számát. A közgyűlés határozatait a Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán a meghozatalát követő 15. napig ki kell függeszteni. Ezt teljes mértékben helyettesítheti a MIPOET honlapján történő megjelentetés.

6.10. A közgyűlés iratait, különös tekintettel az ülések jegyzőkönyvére előzetes egyeztetés után bármely tag megtekintheti.

7. AZ ELNÖKSÉG ÉS TAGJAI

7.1. Az elnökség a MIPOET döntéshozó, képviseleti és vezető szerve, amely a közgyűlés ülésén titkosan megválasztott tisztségviselőkből (elnök és két további elnökségi tag), három főből álló testület.

7.2. A közgyűlés Dr. Bezegh Andrást elnöknek, Dr. Mizsey Pétert és Perényi Gábort elnökségi tagként elnökhelyetteseknek megválasztotta.

7.3. A közgyűlés az elnökséget és a vezető-tisztségviselőket tisztújító közgyűlés megtartásával 2 évre választja.

7.4. Az Elnökség jogosult a Társaságot terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.

7.5. Az elnökség feladata két közgyűlési ülés között a MIPOET működésének irányítása. Az elnökség többek között

a) javaslatot tesz a közgyűlésnek a MIPOET éves szakmai tervére,

b) kidolgozza a MIPOET gazdálkodásának alapelveit, előterjeszti a MIPOET költségvetését,

c) felkéri a MIPOET tagjait konkrét feladatok elvégzésére,

d) döntési jogot gyakorol minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

7.6. Az elnökség általában negyedévente egyszer ülésezik, üléseit az elnök hívja össze, ülései nyilvánosak. Zárt ülés csak személyiségi jog védelme, vagy adatvédelem esetén rendelhető el. Az ülések helyét, időpontját és napirendjét az elnök állapítja meg, ezekről az ülés előtt legalább 8 nappal az összes elnökségi tagot értesíti. Bármely elnökségi tag javaslatára rendkívüli elnökségi ülést kell tartani.

7.7. Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagoknak - nem számítva a tiszteletbeli elnököket - több mint a fele jelen van az elnökség ülésén. A jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbséggel hoznak döntést.

7.8. Az elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek, amelyet az éves közgyűlésen tesz meg.

7.9. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvet az elnök aláírja és az elnökség jelenlévő minden tagja hitelesít. Az elnökség döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a döntés tartalmát és hatályát, a végrehajtás felelőseit, valamint a döntést támogatók és ellenzők, továbbá a tartózkodók nevét. Határozatait az érintettekkel írásban kell közölni, azt ajánlott küldeményként vagy személyesen kell kézbesíteni. Az elnökség határozatait a Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán a meghozatalát követő 15. napig ki kell függeszteni, illetve a MIPOET honlapján kell nyilvánosságra hozni.

A határozatok az alapszabály szerinti megszavazásuk által érvényesek.

7.10. Az elnök

a) összehívja és vezeti a közgyűlés ülését, valamint az elnökség üléseit,

b) demokratikus, etikus és átlátható módon irányítja és szervezi a MIPOET tevékenységét, a vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály keretei között,

c) felelős a jogszerű gazdálkodásért,

d) tevékenységéért a közgyűlésnek felel.

7.11. Az elnökségi tag

a) feladatait, tevékenységi körét az elnökség határozza meg,

b) akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt.

7.12. Az elnökség munkájában tanácskozási joggal vehetnek részt a MIPOET tiszteletbeli elnökei. Az elnökség a tiszteletbeli elnökök nélkül is határozatképes a 7.7 pont alapján.

8. A MIPOET GAZDÁLKODÁSA

8.1. A MIPOET gazdálkodásának alapja a közgyűlés által jóváhagyott éves pénzügyi terv.

8.2. A MIPOET önfenntartó, nem nyereségérdekelt gazdálkodást folytat.

8.3. A MIPOET befektetési tevékenységet nem, vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Vállalkozási tevékenységének fejlesztését veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

Vállalkozási tevékenység folytatására csak másodlagos jelleggel van lehetőség a cél megvalósítása érdekében.

8.4. A MIPOET a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt kizárólag a jelen alapszabályban meghatározott célok szerinti tevékenységre fordítja.

8.5. Bevételi forrásai:

a) adományok, illetve a működési költségek fedezésére kapott támogatások,

b) az alapszabályban rögzített tevékenységek folytatásából származó, azokhoz közvetlenül kapcsolódó árbevételek,

c) az egyéb célok szerinti tevékenységek folytatásából származó, azokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek,

d) tagdíjak,

e) egyéb bevételek, befizetések,

f) a vállalkozói tevékenység bevétele.

8.5. Kiadásai:

a) az alapszabályban rögzített tevékenységek érdekében felmerült közvetlen költségek,

b) az egyéb célok szerinti tevékenységek érdekében felmerült közvetlen költségek,

c) a vállalkozói tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

d) az egyéb célok szerinti és a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek.

8.7. Az egyéb célok szerinti tevékenységekből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

8.8. A tagsági díjakat a Társaság elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint a Társaságot terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

8.9. A Társaságot az elnök és az elnökhelyettesek képviselik. A bankszámla felett rendelkezésre első helyen a Társaság elnöke, második helyen pedig az elnökhelyettesek jogosultak.

9. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. A MIPOET tevékenysége felett az egyesülési jogról szóló törvény előírásai szerint; a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.

9.2. A jelen alapszabály által nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.3. A jelen alapszabályt a MIPOET közgyűlése 2007. december 14-én fogadta el.

9.4. A jelen alapszabály az elfogadása napján lépett hatályba.

 

Kelt Budapesten, 2007. év december 14. napján

 

 

                                                                                                             elnök


 

 

 

 

 

 

 

Változásjegyzék

 

dátum

helye

indoka és tartalma

2007.04.17.

3.5.c. pont

Főv. Főügyészség javaslatára kiegészítés a tagok garanciális jogaival: "...esetében határozattal kizárhatja..." helyett "...esetében vizsgálhatja és határozattal kizárhatja...", továbbá a következő, "tanúsíthatnak." végű mondat után beszúrás "A vizsgálat alá vont személyt írásban értesíteni kell az őt érintő eljárásról és biztosítani kell, hogy védekezését előterjeszthesse."

2007.04.17.

6.5.

Főv. Főügyészség javaslatára a 6.5 pont törlendő, mivel jogszabályba ütközik. (Etv.6.§(1) -be és 3.§(4)-be.) Továbbá átszámozandó megfelelően a 6. pont további része.

2007.04.17.

6.11.

Főv. Főügyészség javaslatára a 6.11. pont törlendő, mivel a demokratikus működést veszélyezteti. (Etv.6.§(1))

2007.04.17.

3.5.

Logikusabb: f) pont a d) pont elé kerül. Két utolsó bekezdés g) és h) pontkén szerepeljen.

2007.04.17.

3.5.e.

"tag jogutód"-ból a "tag" törlendő, értelemzavaró.

2007.05.09.

4.1.g.

pont kiegészül  a végén ", tárgyalásokon." - FTJ javaslatára így egyértelmű.

2007.05.09.

6.1

FTJ: kétszer van "közgyűlés", egyik törlendő.

2007.05.09.

6.10. és 12.

FTJ: A 6.12. megjelenik 6.10.-ben. Onnan törlendő.

2007.05.09.

6.9.b.

7.1. miatt törlendő.(+hibás "számát")

2007.05.09.

7.2.

FTJ, magyarosabb, értelmesebb: "... 1 évre választotta" Továbbá: "MP-t és PG-t elnökségi tagként elnökhelyetteseknek választotta" - eredetileg sem volt megkülönböztetés.

2007.05.09.

7.8.

FTJ: ", illetve a 7.6 pont alapján" törlendő, mert értelmetlen..

2007.05.09.

7.9.

FTJ: 3. mondat kiegészítendő "Határozatait írásban kell..." helyett "Határozatait az érintettekkel írásban kell..."

2007.05.09.

7.11

FTJ:a 7.11. pont  7.9.-ként szerepel, javítandó, ugyanitt a hivatkozás 7.4. helyett helyesen 7.7.

2007.05.11.

 

EgyesületàTársaság + névelők, elírások javítása, +"ráfordítások" (8.7.) törlése.

 

 

 

2007 12 14

3.1.

kiegészítés: társult tag

2007 12 14

3.3.

kiegészítés: A MIPOET társult tagja lehet - politikai párt kivételével - az olyan kül- vagy belföldi gazdasági vagy társadalmi szervezet is, amely elfogadja az alapszabályt, és saját tevékenységének céljai révén képes a MIPOET tevékenységét támogatni. Társult tag tagdíjat nem fizet, tagfelvételi kérelmét a MIPOET elnökségének jóvá kell hagynia. A társult tagot az általa megbízott természetes személy képviseli a MIPOET-ban, a társult tag tanácskozási, javaslattételi joggal rendelkezik.

2007 12 14

3.2.

kiegészítés: "két korábbi természetes tag támogatásával felvételét kéri," .

2007 12 14

7,2,

törlés: A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 2007. december 11. napjáig 1 évre választotta.

2007 12 14

7.3.

törlés: - az Elnökség tagjainak megbízatásának 7.2. pontban megjelölt időtartamnak eltelte után (2007. december 11.) -